A: Algemeen


A1. Algemene bepalingen


A1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat tot Twelvetrees, uit hoofde van een met Twelvetrees gesloten Overeenkomst.

Cursist: de natuurlijke persoon die, op basis van een aangegane Overeenkomst, feitelijk deelneemt aan de Cursus.

Cursus: open cursus of maatwerkcursus verzorgd door Twelvetrees.

Datum: de datum zoals vermeld op de e-mail of brief.

Deelnamevoorwaarden: voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens er een Overeenkomst tot stand komt.

Doeltaal: taal waar de Cursus betrekking op heeft.

Inschrijvingsbevestiging: schriftelijke bevestiging van toegang van de Cursist tot de Cursus die wordt verstuurd nadat voldaan is aan de Deelnamevoorwaarden.

Maatwerkcursus: een door Twelvetrees op maat gemaakte cursus ten behoeve van bedrijven, instellingen of faculteiten.

Offerte: gespecificeerd, Schriftelijk aanbod van Twelvetrees aan Afnemer met betrekking tot de open Cursus of Maatwerkcursus.

Open cursus: een cursus die toegankelijk is voor iedereen die aan de toelatingseisen voldoet, dit ter beoordeling van Twelvetrees.

Overeenkomst: de overeenkomst die door een Afnemer met Twelvetrees wordt aangegaan in het kader van de Cursus.

Schriftelijk: per brief of e-mail.

Twelvetrees: Twelvetrees Translations, gevestigd te Leusden. KVK 32124984.

Voorwaarden: de onderhavige algemene cursus- en trainingsvoorwaarden van Twelvetrees.


A1.2 Indien de Afnemer niet tevens de Cursist is, dient de Afnemer ervoor zorg te dragen dat de Cursist van de Voorwaarden op de hoogte is. Voor zover uit deze Voorwaarden verplichtingen voortvloeien voor de Cursist, is de Afnemer gehouden ervoor te zorgen dat de Cursist hieraan voldoet. De Afnemer is verantwoordelijk voor elke niet-naleving van de Voorwaarden door de Cursist.A2. Toepasselijkheid


A2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Afnemer en Twelvetrees, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Twelvetrees gedane Offertes.

A2.2 Indien de Afnemer op de Overeenkomst, of enige andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst, zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijk andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

A2.3 Wanneer deze Voorwaarden tussentijds door Twelvetrees worden gewijzigd, zijn deze wijzigingen van kracht op Overeenkomst die tot stand komt na na het moment van inwerkingtreding

A2.4 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.

A2.5 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.A3. Totstandkoming Overeenkomst


A3.1 De Overeenkomst komt tot stand op de Datum dat de Afnemer het inschrijfformulier elektronisch instuurt of op de Datum dat Twelvetrees de ondertekende Offerte heeft ontvangen.

A3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving, een opdracht of een bestelling door de Afnemer bij Twelvetrees en de aanvaarding daarvan door Twelvetrees. De Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving, opdracht of bestelling bij Twelvetrees. De in de eerste volzin bedoelde aanvaarding door Twelvetrees kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

A3.3 In gevallen als genoemd in artikel B4 kan de gewijzigde Overeenkomst tevens tot stand komen indien Twelvetrees, zonder bezwaar van de Afnemer, is gestart met de feitelijke uitvoering van de Cursus.

A3.4 Alle offertes en aanbiedingen van Twelvetrees zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Twelvetrees bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte of aanbieding zijn offertes en aanbiedingen van Twelvetrees dertig dagen geldig.

A3.5 Alle door Twelvetrees gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

A3.6 Twelvetrees is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zolang de Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Twelvetrees bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

A3.7 Een inschrijving of ondertekende Offerte kan door de Afnemer uitsluitend Schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Twelvetrees heeft bereikt, vóór de Datum waarop de Inschrijvingsbevestiging door de Afnemer is ontvangen, dan wel de ondertekende Offerte door Twelvetrees is ontvangen.A4. Deelname


A4.1 Als Deelnamevoorwaarden voor een Cursus gelden:

– het verstrekken van alle door Twelvetrees gevraagde informatie, en

– het hebben voldaan van (het verschuldigde deel van) de cursuskosten.

A4.2 De Cursist dient op het aangegeven aanvangstijdstip aanwezig te zijn in de ruimte waar de Cursus wordt verzorgd.

A4.5 De cursuskosten worden bij te laat komen of verhindering niet gerestitueerd.

A4.6 Twelvetrees is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer in geval van ziekte of andere dwingende redenen, dit ter beoordeling van Twelvetrees.

A4.7 Twelvetrees kan toegang tot de Cursus ontzeggen in geval van wanprestatie. Dit houdt onder andere in het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de Cursist op grond van deze Voorwaarden verplicht is.A5. (Intellectuele) eigendomsrechten


A5.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten van de Cursussen berusten bij Twelvetrees. Cursisten worden uitsluitend in de gelegenheid gesteld daarvan gebruik te maken en Cursisten/ Afnemers zijn – tenzij Twelvetrees daartoe uitdrukkelijk, op schrift gesteld en ondertekend door de daartoe bevoegde personen, toestemming heeft verleend – niet gerechtigd deze op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te exploiteren.A6 Afsluiting Cursus


A6.1 Sommige Cursussen worden afgesloten met een examen of toets.

A6.2 Een examen wordt afgenomen door een andere organisatie dan Twelvetrees. De Afnemer en/of Cursist dient eventuele examengelden zelf te voldoen, tenzij bij de cursusinformatie anders is aangegeven.

A6.3 Een eindtoets om het bereikte niveau te bepalen wordt afgenomen door Twelvetrees. De kosten van de toets zijn inbegrepen in het cursusgeld. Tenzij anders vermeld is er bij een toets geen herkansingsmogelijkheid.

A6.4 Tenzij anders is bepaald, ontvangen Cursisten na afloop van de Cursus een certificaat als ze de Cursus met goed gevolg hebben afgesloten (al dan niet na het afleggen van een examen of toets). Indien van toepassing is op het certificaat het eindniveau volgens het Europees Referentiekader vermeld.A7. Betaling


A7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen de cursusgelden door de Afnemer zelf te worden voldaan. Indien een ander dan de Afnemer betaalt, blijft de Afnemer echter verantwoordelijk voor voldoening van het cursusgeld.

A7.2 Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt de Afnemer aan Twelvetrees Schriftelijk alle gegevens die nodig zijn voor de facturering (zoals kostplaats- en ordernummers). Indien deze bij het aangaan van de Overeenkomst niet aantoonbaar Schriftelijk zijn verstrekt, geeft het ontbreken van deze gegevens bij facturering niet het recht om de betaling op te schorten.

A7.3 Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is de Afnemer in verzuim en verbeurt de Afnemer, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, de wettelijke rente, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk opeisbaar. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Afnemer.

A7.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Afnemer meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.A8. Slotbepalingen


A8.1 In de Cursussen is de Doeltaal de instructietaal, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

A8.2 In het cursusgeld zijn kosten van een eventueel examen, boeken of andere studiematerialen niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. De Afnemer/Cursist ontvangt voor aanvang van de Cursus informatie over het benodigde studiemateriaal zodat hij/zij dat zelf kan verwerven. Als de Afnemer een ander is dan de Cursist zorgt hij ervoor dat de Cursist hierover tijdig geïnformeerd is.A9 Uitstel en aansprakelijkheid


A9.1 Als Twelvetrees, vanwege bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid van de docent, genoodzaakt is één of meer lessen uit te stellen of te verplaatsen, stelt het de Afnemer en de Cursisten – voor zover hun contactgegevens bij Twelvetrees bekend zijn – daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Twelvetrees zal uitgevallen lessen opnieuw aanbieden en, indien Twelvetrees daarvan na overleg met de Afnemer afziet, een evenredig deel van het overeengekomen cursusgeld restitueren, zonder voor meer of anders aansprakelijk te zijn.

A9.2 Twelvetrees is aansprakelijk voor schade die de Afnemer en/of Cursist lijdt als direct gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de Cursus door Twelvetrees, met dien verstande dat de schadevergoeding nooit meer bedraagt dan het door de Afnemer voor de Cursus verschuldigde bedrag.A10. Geschillen


A10.1 Alle geschillen die ontstaan, in verband met een met Twelvetrees gesloten Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, onder exclusieve toepassing van Nederlands recht.B: Cursussen en trainingen


B1. Algemeen


B1.1 Twelvetrees verzorgt de Cursus conform de Voorwaarden en de specificaties die zijn opgenomen in de Offerte. In de Offerte wordt tevens vermeld tegen welk tarief de Cursus wordt verzorgd.

B1.3 Twelvetrees is gehouden om de Cursus volgens de Offerte te verzorgen, als de Offerte binnen de aangegeven termijn is geaccepteerd.

B1.5 Bij acceptatie van de Offerte is de Afnemer 100% van de prijs verschuldigd.

B1.6 De Cursus dient aan te vangen op de in de Offerte genoemde startdatum. In overleg tussen Afnemer en Twelvetrees kan de startdatum worden aangepast. Indien de Cursus niet binnen drie maanden na de (nader) overeengekomen startdatum is gestart, kunnen door de Afnemer aan een geaccepteerde Offerte geen rechten meer worden ontleend.

B1.7 De in de Offerte genoemde prijs geldt uitsluitend voor de desbetreffende Offerte.B2 Annulering


B2.1 Annulering door Afnemer

B2.1.1 De Afnemer kan de Overeenkomst uitsluitend Schriftelijk annuleren.

B2.1.2 Bij annulering door de Afnemer binnen 4 weken voor aanvang van de Cursus of training wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald. Terugbetaling vindt niet plaats in contanten, maar uitsluitend op het door de Afnemer vermelde bankrekeningnummer.

B2.1.3 Bij annulering door de Afnemer binnen 2 weken voor aanvang van de Cursus of training vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Het verzetten van de lessen die binnen een Cursus of training worden gegeven, of een deel ervan, naar andere dagen of tijdstippen dan in de Offerte vermeldt, kan uitsluitend plaatsvinden tot 2 weken voor aanvang van de Cursus of training tegen een vergoeding van €35 per verzoek. Binnen 2 weken voor aanvang van de Cursus of training is verzetten niet meer mogelijk.

B2.2 Annulering door Twelvetrees

B2.2.1 Bij annulering door Twelvetrees wordt de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

B2.2.2 Bij annulering door Twelvetrees wordt het betaalde cursusgeld volledig teruggestort, zonder dat Twelvetrees voor meer of anders aansprakelijk is.B3 Uitstellen of verplaatsen van Cursussen of lessen


B3.1 Tussen Afnemer en Twelvetrees kan worden overeengekomen dat de lessen die binnen een Cursus worden gegeven, of een deel ervan, plaatsvinden op andere dagen of tijdstippen dan in de Offerte vermeld. Afnemer en Twelvetrees komen daarbij tevens overeen hoe de daaraan verbonden kosten worden verdeeld. Uitgangspunt hierbij is dat Twelvetrees kosten doorberekent als de wijziging niet ten minste 48 uur voor de eerder overeengekomen aanvangstijd van de les of Cursus is overeengekomen.

B3.2 Voor Cursussen of lessen op de eerste werkdag na een weekend of feestdag geldt dat een eventuele wijziging minimaal 48 uur voor dat weekend of de desbetreffende feestdag moet zijn overeengekomen.B4 Wijzigingen van de Overeenkomst


B4.1 Twelvetrees en de Afnemer kunnen gedurende de looptijd van de Cursus in overleg besluiten tot aanpassingen van de Overeenkomst. Dergelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

B4.2 Verzoeken van de Afnemer zullen door Twelvetrees altijd op haalbaarheid worden getoetst en met een aangepaste Offerte aan de Afnemer worden bevestigd. Na acceptatie van de Offerte door de Afnemer komt een nieuwe Overeenkomst tot stand.

B4.3 Twelvetrees is niet gehouden om de gewijzigde Overeenkomst uit te voeren zolang de Afnemer de gewijzigde Offerte nog niet Schriftelijk heeft geaccepteerd.

B4.4 Als Twelvetrees, zonder bezwaar van de Afnemer, voorafgaand aan de Schriftelijke acceptatie aanvangt met de feitelijke uitvoering van de Cursus, is de Afnemer in elk geval een evenredig deel van de cursuskosten verschuldigd.C: BTW


C1 Twelvetrees is niet BTW-plichtig voor de door haar verzorgde taalcursussen en taaltrainingen. Voor andere activiteiten wordt de BTW-plichtigheid per activiteit bepaald. De BTW is in voorkomende gevallen vermeld op de offerte en nota.Ingangsdatum: 1 september 2015

 


Algemene voorwaarden

welkom  |  aanpak  |  even voorstellen  |  opdrachtgevers  |  contact  |  handige websiteswie_zijn_wij.htmlaanpak.htmleven_voorstellen.htmlopdrachtgevers.htmlcontact.htmluseful_websites.htmlwie_zijn_wij.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5